Hướng dẫn sử dụng bảng điện tử sản lượng chuyền may. Electronic Garment Production Board Use Manual

Hướng dẫn sử dụng bảng điện tử sản lượng chuyền may, cách cài đặt các tham số, cài đặt mục tiêu sản lượng theo ngày, cách nhập và kiểm soát sản lượng Qc pass.