Bảng thông tin năng suất – ROKI – VNA
Bảng liên lạc kết quả đo – RHYTHM PRE – VNA
Bảng hiển thị sản lượng – BSL – VNA
Lắp đặt bảng Sản Lượng VIPIC1
Bảng Điện Tử Năng Suất – SUMIHANEL
Bảng thông tin sản xuất – VIPIC1 – VNA
Bảng hiển thị thông tin sản xuất – METROFA – VNA